2017-03-20

Rejestry i ewidencje

W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie prowadzone są:

 

rejestry:

1. skarg i wniosków,

2. aktów wewnętrznych Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, oddzielnie dla: decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych,

3. wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,

4. ewidencja osób przyjętych do służby,

5. ewidencja osób przyjętych do pracy,

6. ewidencja urlopów wypoczynkowych, szkolnych i zwolnień lekarskich,

7. ewidencja urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,

8. rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu,

9. rejestr wydanych legitymacji służbowych,

10. rejestr delegacji służbowych i szkolnych.

 

oraz ewidencje:

1. druków ścisłego zarachowania,

2. pieczęci i stempli,

3. okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń,

4. wyjść z pracy w godzinach służbowych,

5. zadań wykonanych poza rozkładem czasu służby i pracy,

6. archiwalna.

 

Ewidencja zasobu archiwalnego – archiwum Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Zasady działania Archiwum Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie określone są Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

 

Do zakresu działania archiwum należy:

1. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,

2. opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,

3. udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,

4. udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,

5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

6. zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.

 

Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:

1. spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie oraz według komórek organizacyjnych)

2. baza danych „Archiwum 2000”

3. rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,

4. karty udostępnienia akt,

5. ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt,

6. skorowidze (indeksy),

7. ewidencja akt udostępnionych.

 

Akta znajdujące się w archiwum Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się